180 180
Duroxite 101
Duroxite™- Ekstremalna trwałość

Duroxite® 101

Duroxite® 101 produkowana jest przez umieszczenie bogatej w chrom napoiny na blasze Hardox® 450. Blacha napawana jest odpowiednia do pracy w trudnych warunkach ścierania i udarności.

Dzięki optymalnej koncentracji węglików, jednolitej odporności na ścieranie od powierzchni do 75% głębokości napoiny oraz blasze Hardox®, Duroxite® 101 zapewnia lepsze połączenie odporności na ścieranie i uderzenia w porównaniu do tradycyjnej blachy miękkiej i napoiny.

Główne zalety

  • Zaprojektowana dla większej odporności na odkształcenia plastyczne
  • Większa wytrzymałość dzięki dużej twardości Hardox® oraz lepszemu połączeniu napoiny ze stalą bazową
  • Blacha Hardox® 450 będzie zużywać się w mniejszym stopniu niż stal miękka, oferując większy margines bezpieczeństwa
  •  Oferuje większą odporność na uderzenia niż Duroxite® 100 w temperaturze podwyższonej do 350 °C, niemniej jednak udarność jest najlepsza w temperaturze pokojowej

Typowe zastosowania

Duroxite® 101 jest powszechnie używany w górnictwie, energetyce i produkcji cementu. Przykładowe zastosowania obejmują:

  •  Górnictwo: Okładziny chwytaków ładowarek, tarcze wzmacniające
  •  Cementownie: Przenośniki odwadniające
  •  Energetyka: zsuwnie węgla

Duroxite® 101

Duroxite® 101

Standardowe grubości napoiny

Standardowe rozmiary blach 

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

 6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  1.2 m x 2.4 m
1.5 m x 3.0 m
1.8 m x 3.0 m
4’ x 8’
5’ x 10’
6’ x 10’
 10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’
 12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’
 6 mm na 20 mm  1/4’’ na 3/4’’
 6 mm na 25 mm  1/4’’ na 1’’
 6 mm na 32 mm  1/4’’ na 1-1/4’’

Inne rozmiary i grubości dostępne na życzenie klienta. 

 

Twardość powierzchni

 

Ilość warstw

 Typowa twardość powierzchni 1)

 Wielokrotna warstwa  59 do 62 HRC (675 do 750 HV)

1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny. 

Właściwości

Ilość warstw 

ASTM G65 – Procedure A weight loss 2) 

 Powierzchnia

 75% głębokości napoiny 3)

 Wielokrotna warstwa  maksymalnie 0.18 g  maksymalnie 0.18 g

2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.
3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do 75% głębokości napoiny. 

 

 W skład mikrostruktury Duroxite® 101 wchodzi duża ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym. Udział objętościowy węglików utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i równomiernego łączenia. 

4) HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

Mikrostruktura Duroxite 101

Mikrostruktura Duroxite 101

 W warunkach laboratoryjnych mikrostruktura uszkodzonej powierzchni Duroxite® 101 wykazuje odkształcenie plasyczne, ale węgliki podstawowe nie są znacząco zniszczone. Wykazuje lepszą udarność
z blachą Hardox® 450 w porównaniu ze stalą miękką.

Grubość

Tolerancje grubości całkowitej oraz warstw są gwarantowane jako +/- 10% określonej grubości.

Płaskość

Tolerancja płaskości blachy jest gwarantowana w zakresie ±3 mm na długości blachy 1.5 m dla blach o wymiarach równych lub mniejszych niż 1.5 m x 3.0 m.  Dla blach szerszych niż 1.5 m i dłuższych niż 3.0 m, obowiązują następujące gwarancje płaskości.

Standardowe grubości napoiny

Tolerancja płaskości 

 1.8 x 3.0 m (6’ x 10’)

 Jednostka metryczna

 Jednostka anglosaska

Jednostka metryczna

Jednostka anglosaska

 6 mm na 6 mm  1/4’’ na 1/4’’  25 mm  1”
 10 mm na 10 mm  3/8’’ na 3/8’’  12 mm  1/2”
 12 mm na 12 mm  1/2’’ na 1/2’  6 mm  1/4”
 6 mm na 20 mm  1/4’’ na 3/4’’  6 mm  1/4”
 6 mm na 25 mm  1/4’’ na 1’’  6 mm  1/4”
 6 mm na 32 mm  1/4’’ na 1-1/4’’  6 mm  1/4”
Duroxite® 101 dostarczany jest w stanie po spawaniu, ale na życzenie klienta może być dostarczany po szlifowaniu.

Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

Zalecenia dostępne są w broszurze Duroxite® lub u lokalnych przedstawicieli wsparcia technicznego.