180
HYBRIT HYBRIT - w stronę stali bez paliw kopalnych

HYBRIT - w stronę stali bez paliw kopalnych

W 2016 roku spółki 2016, SSAB, LKAB oraz Vattenfall połączyły siły, by stworzyć HYBRIT – inicjatywę, która ma na celu zrewolucjonizowanie produkcji stali. HYBRIT dąży do zastąpienia wodorem węgla koksującego, tradycyjnie stosowanego do produkcji stali w oparciu o rudę żelaza. Rezultatem będzie pierwsza na świecie technologia produkcji stali bez paliw kopalnych, czyli bez śladu węglowego.

Branża stalowa przyczynia się do jednych z największych emisji dwutlenku węgla, stanowiąc 7% globalnych emisji CO2. Rosnąca liczba ludności i nasilona urbanizacja to czynniki zwiększające globalne zapotrzebowanie na stal do roku 2050. Dlatego wpływ produkcji stali na środowisko należy do poważnych wyzwań w Europie i na całym świecie.

Mając to na uwadze, w 2016 roku firmy SSAB, LKAB (największy europejski producent rudy żelaza) oraz Vattenfall (jeden z największych producentów energii elektrycznej w Europie) połączyły siły, by stworzyć HYBRIT – inicjatywę, która dąży do zrewolucjonizowania produkcji stali. Celem HYBRIT jest zastąpienie wodorem węgla koksującego, stosowanego tradycyjnie w produkcji stali w oparciu o rudę żelaza. Rezultatem będzie pierwsza na świecie technologia produkcji stali bez paliw kopalnych, praktycznie bez śladu węglowego.

Szwecja posiada unikalne warunki dla tego projektu, dzięki dobremu dostępowi do elektryczności ze źródeł odnawialnych, najwyższej jakości rudzie żelaza oraz specjalistycznej, innowacyjnej branży stalowej. Aktualnie sprawdzane są możliwości poszerzenia projektu HYBRIT o Finlandię.

Wstępne studium wykonalności wykonano w latach 2016-2017. Wnioski są następujące – stal pozbawiona paliw kopalnych, biorąc pod uwagę dzisiejsze koszty energii elektrycznej, węgla i koszt emisji CO2, będzie o  20-30% droższa. Przy obniżających się cenach energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i rosnących kosztach emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS), studium wykonalności zakłada, że stal bez paliw kopalnych będzie w przyszłości w stanie konkurować na rynku z tradycyjną stalą.
 

Autorzy projektu (SSAB, LKAB i Vattenfall) udzielili zielonego światła dla kolejnego etapu HYBRIT i latem 2018 roku rozpoczęły się prace nad budową unikalnego w skali światowej, pilotażowego zakładu produkującego stal bez paliw kopalnych na terenie huty SSAB w Luleå, w Szwecji.

Łączny koszt etapu pilotażowego szacowany jest na 1.4 mld SEK. Szwedzka Agencja Energetyczna wyłoży ponad 500 mln SEK na etap pilotażowy, a trzy spółki, SSAB, LKAB i Vattenfall, pokryją po jednej trzeciej pozostałych kosztów każda. Szwedzka Agencja Energetyczna już wcześniej przekazała 60 mln SEK na studium wykonalności i czteroletni projekt badawczy.

Już przed wprowadzeniem w życie rozwiązania w produkcji stali bez paliw kopalnych, SSAB zamierza zredukować emisje CO2 w Szwecji o 25% do 2025 roku, dzięki przekształceniu pieca hutniczego w szwedzkim Oxelösund w elektryczny piec łukowy. W latach 2030-2040 planowane są podobne konwersje pieców hutniczych w Luleå, w Szwecji oraz w Raahe, w Finlandii, by wyeliminować większość pozostałych emisji  CO2 i osiągnąć cel eliminacji paliw kopalnych do 2045 roku.

W celu realizacji inicjatywy HYBRIT potrzebny jest jednak  nadal znaczny wkład lokalny ze strony poszczególnych państw, instytucji badawczych i uczelni. Konieczny jest dobra dostępność elektryczności ze źródeł odnawialnych, lepsza infrastruktura i szybki rozwój sieci wysokiego napięcia, inicjatywy badawcze, szybsze procedury administracyjne oraz aktywne wsparcie rządów dla programów pilotażowych, jak również długofalowe wsparcie na poziomie Unii Europejskiej.

Dowiedz się wiecej na www.hybritdevelopment.com

Prezentacja